تبلیغات
شخصی - برای دختران جوان

رعایت حریم نامحرم)

دین مبین اسلام بلکه همه ادیان الهی برای پنج موضوع اجتماعی اهداف زیادی قائلند و حفظ و نگهداری آنها را از واجبترین امور شمرده و برای کسانی که آنها را زیر پا می گذارند مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته اند و آن پنج موضوع عبارتند از :

 1. حفظ دین و ایمان .
 2. حفظ عقل .
 3. حفظ جان .
 4. حفظ نسب و سلامت نسل .
 5. حفظ مال .

از نظر اسلام . سلامت روابط جنسی و پاکی نسل . حدی اهمیت دارد که نه تنها زنا و لواط را حرام کرده است بلکه به عنوان پیشگیری مقدمات آنها را نیز ناروا دانسته است . زنان را از سخن گفتن با آهنگ مهیج و وسوسه انگیز منع نموده و به آنان دستو داده است که کمتر از خانه امن خود خارج شوند . راه رفتنشان مهیج نباشد و هنگام راه رفتن پاهایشان را بر زمین نکوبند تا توجه مردان نامحرم به سوی آنان جلب نشود . اسلام برای حفظ عفت و پاکدامنی زن و زنده نگهداشتن غیرت مرد و در نتیجه سلامت نسل و جامعه . به زنان و مردان مسلمان سفارش نموده است که محرم و نا محرم را از یکدیگر باز شناسند و از ورود به حریم نامحرم خود داری نماید . از اخلاط پرهیز نموده و از لمس کردن . دست دادن . هم صحبت شدن غیر ضروری و شوخی کردن اجتناب کنند ...

مقدار پوشش زن

(مقدار پوشش زن و مرد )

بر مرد واجب است عورتین خود را از هر بیننده ای بپو شاند و مستحب است از ناف تا زانو ها یش را در برابر مردان دیگر بپو شاند . و هنگامی که مرد در اجتماع قرار می گیرد و در کوچه و خیابان رفت و آمد  می کند با توجه به اینکه زنها نیز در اجتماع تردد دارند و قهرا به بدن برهنه مرد نگاه می گنند . بر مرد لازم است آن مقدار از بدنش را که معمولا مردها می پوشانند از دید زنان نامحرم بپوشاند تا سبب گناه افتادن آنها نشود . زیرا زمینه گناه را برای دیگران فراهم کردن حرام است .

بر زن واجب است تمام بدن خود بجز قرص صورت و دستها تا مچ را از دید نامحرم بپوشاند . همچنین باید از پوشیدن لباسهایی که توجه نامحرم را جلب می کند اجتناب نماید .

برای زن جایز نیست کف و روی پاهایش در برابر نامحرم برهنه باشد . بلکه باید با جوراب و امثال آن پاهایش را بپوشاند .

هرگاه زن بداند مرد نامحرمی به قصد حرام بصورت یا دستهای او نگاه می کند باید آنها را بپوشاند گر چه زینت و آرایش نکرده باشد .

پوشیدن کفشهای صدا دار اگر موجب مفسده و تحریک نامحرم گردد جائز نیست . پوشیدن هر گونه لباس مهیج که موجب تحریک جنسی می شود حرام است .

سوره نور  ۳۰-۳۱حجاب دژ مستحکم پا کدامنی

(حجاب . دژ محکم پاکدامنی)

اصل حجاب و پوشش جز غریزه فطری انسان است . چون در نهاد او عامل باز دارنده نیرومندی به نام شرم و حیا وجود دارد که او را از برهنه شدن و مانند چهار پایان زندگی کردن دور می دارد . اسلام نیز با توجه به همگونی دستو راتش با فطرت بشری به زن و مرد مسلمان فارش می نماید که با پوشاندن مواضعی از بدن که تحرک کننده جنسی مخالف است به خواست فطری خویش تن در داده و خود و جامعه را از افتادن در منجلاب تباهی و فساد حفظ می نماید . و از آنجایی که سراسر بدن زن جهت تامین هدف تناسلی . لطیف و جذاب و محرک برای جنس مخالف آفریده شده است . به او سفارش بیشتری در خصمص حفظ حیا و عفت و حجاب می نماید . و پوشش بیشتر از پوشش مرد برای او قرار می دهد و به او سفارش می کند تا می تواند خود را از شعاع دید شهوت انگیز مردان دور نماید تا گرفتار عواقب و خیم رابطه نامشروع مثل ازاله بکارت . بارداری غیر قانونی . کورتاژ . وضع حمل نامشروع . بی آبرویی همیشگی و ... نشود .

خواهرانم ! حجاب . تیغ شماست

تیغ خود را زکف میندازید

شرف زن به حفظ عفت اوست

خویش را از شرف میندازید

آرایش برای غیر شوهر

(آرامش برای غیر شوهر ممنوع)

اسلام می گوید : جهت تقویت بنیان خانواده و حفظ شخصیت و عفت زن مسلمان . زینت و آرایش زن تنها باید در محیت خانه و در برابر شوهر و برای او انجام می گیرد . و خود نمایی زن در برابر بیگانگان بجز تزلزل و از هم پاشیدگی کانون خانواده و از بین رفتن شخصیت و متانت زن ملعبه قرار گرفتن او چیزی به همراه ندارد . لذا باید زینت و آرایش خود را در برابر غیر شوهر پنهان نماید .

یکی بامدادان به فصل بهار                               جوانی به باغی فتادش گذار

به شاخی گلی دید خوشرنگ و بو                               که از جان و دل گشت مشتاق او

گلویش بیفشرد و کردش جدا                             زگلهای دیگر به جور و جفا

چو آن گل جدا شد زشاخ درخت                         بیفتاد در دست آن تیره بخت

بکرد از طریق تحسر نگاه                                   به یاران و از دل براورد آه

بگفتا که ای خواهران عزیز                                 برای شما هست این روز نیز

گذارید آرایش خود کنار                                      بگیرید در زیر برگی قرار

نمایید خود را از این دم نهان                                 که مانید ایمن زغارتگران

وظایف عروس و داماد

(وظایف متقابل عروس و داماد)

زن و شوهر باید بدانند که بعد از اجرای صیغه عقد ازدواج . در همه شعونات زندگی زیر یک سقف قرار گرفته و در سود و زیان یکدیگر شریک شده اند . خوشی و راهتی هر کدام . خوشی و راحتی دیگری . و نا خوشی و ناراحتی هر کدام . نا خوشی و ناراحتی دیگری است . اگر زنی با گفتار و کردارش مو جبات خوشحالی و نشاط شوهرش را فراهم آورد و با این حالت او را پی کسب و کار روانه سازد . قهرا آن روز . روز پر درامدی برای مرد خواهد بود که در نتیجه آثار مثبت آن به خانه و زن و فرزند بر می گردد . اما اگر زنی با گفتار و کردارش شوهر را ناراحت و عصبانی کند نه تنها آن روز درآمد کمتری نصیب او و خوانواده اش خواهد شد . بلکه چه بسا ممکن است آتش خطر ناکی در زندگی او برافراخته شود که قهرا بخشی از دود این آتش به چشم زن خواهد رفت . همچنین مر با همسرش سخنان گرم و محبت آمیز بگوید و او را شاد و با نشاد نماید . زن کارهای خانه را با دلگرمی و اشتیاق انجام می دهد . لباسها را تمیز تر می شوید . غذا را لذیذتر می پزد .

وظیفه زن و مرد ای حکیم دانی چیست؟

یکی است کشتی و آن دیگری است کشتیبان

چو ناخدا است خرمند و کشتی اش محکم

دگر چه باک ز امواج و ورطه طوفان

به روز حادثه اندر یم حوادث دهر

امید سعی و عملهاست از این و هم از آن

بیرون ریختن آب شهوت

(عزل یا بیرون ریختن آب شهوت)

شکی نیست که وجود فرزند در خانه مایه نشات زندگی مشترک و عاملی بسیار مهم برای تثبیت و گرم نگهداشتن کانون خانواده است . ورود کودک در زندگی زن و مرد خوان باعث می شود تا خانه خاموش و ساکن به صدا و حرکت در آمده . مهر ها و عاطفه های خفه بیدار گشته و لبهای بسته و چهره های درهم کشیده باز و خندان گردد . وجود فرزند کلنه افسرده و پژمرده را به خنب و جوش در آورده و زندگی سوت و کور و بی فروغ را روشنایی و رونق و جلا می بخشد .

اما خانه ای که در آن کودک نباشد . محیطی کاملا سرد و بی روح است و در آن از شادی و انبساط و شکوفایی خبری نیست .

در خانه ای که خنگ و جدل بر پاست                              کودک . نوید صلح و صفا است

هر جا که طفل هست . بهشت آنجا است                       آنجا که طفل نیست . بلا بارد 

آن فرقه ای که بی زن و فرزندند                                      در بزم زندگی به چه خرسند؟ 

لذا ایده بچه دار نشدن از نظر اسلام مردود است . و هر کس که با اصل بچه دار شدن مخالف باشد و ازدواج را فقط برای هوسرانی بخواهد . معنای زندگی مشترک را نفهمیده است . عروس و داماد باید سعی کنند در بهترین موقعیت روحی و روانی که معمولا زمینه آن اوائل ازدواج فراهم است برای بچه دار شدن اقدام نمایند . و در رابطه با تعداد فرزندان . با توجه به وضعیت زندگی خود تصمیم بگیرند . شیوه های جلوگیری از بارداری مختلف است که در خای خودش باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد . در اینجا فقط اکتفا می کنیم به کی از شیوه ها که در زمان صدور روایات مرسوم بوده است یعنی عزل و بیرون ریختن منی :(عمل عزل یعنی خارج نمودن مرد آلت تناسلی خودش رااز مهبل زن هنگام انزال شهوت و بیرون ریختن منی در صورتیکه زن صیغه ای باشد جائز است .بیرون ریختن آب شهوت

(عزل یا بیرون ریختن آب شهوت)

شکی نیست که وجود فرزند در خانه مایه نشات زندگی مشترک و عاملی بسیار مهم برای تثبیت و گرم نگهداشتن کانون خانواده است . ورود کودک در زندگی زن و مرد خوان باعث می شود تا خانه خاموش و ساکن به صدا و حرکت در آمده . مهر ها و عاطفه های خفه بیدار گشته و لبهای بسته و چهره های درهم کشیده باز و خندان گردد . وجود فرزند کلنه افسرده و پژمرده را به خنب و جوش در آورده و زندگی سوت و کور و بی فروغ را روشنایی و رونق و جلا می بخشد .

اما خانه ای که در آن کودک نباشد . محیطی کاملا سرد و بی روح است و در آن از شادی و انبساط و شکوفایی خبری نیست .

در خانه ای که خنگ و جدل بر پاست                              کودک . نوید صلح و صفا است

هر جا که طفل هست . بهشت آنجا است                       آنجا که طفل نیست . بلا بارد 

آن فرقه ای که بی زن و فرزندند                                      در بزم زندگی به چه خرسند؟ 

لذا ایده بچه دار نشدن از نظر اسلام مردود است . و هر کس که با اصل بچه دار شدن مخالف باشد و ازدواج را فقط برای هوسرانی بخواهد . معنای زندگی مشترک را نفهمیده است . عروس و داماد باید سعی کنند در بهترین موقعیت روحی و روانی که معمولا زمینه آن اوائل ازدواج فراهم است برای بچه دار شدن اقدام نمایند . و در رابطه با تعداد فرزندان . با توجه به وضعیت زندگی خود تصمیم بگیرند . شیوه های جلوگیری از بارداری مختلف است که در خای خودش باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد . در اینجا فقط اکتفا می کنیم به کی از شیوه ها که در زمان صدور روایات مرسوم بوده است یعنی عزل و بیرون ریختن منی :(عمل عزل یعنی خارج نمودن مرد آلت تناسلی خودش رااز مهبل زن هنگام انزال شهوت و بیرون ریختن منی در صورتیکه زن صیغه ای باشد جائز است .

مقدمات آمیزش

(مقدمات آمیزش و همبستر شدن)

عمل آمیزش و همبستر شدن که وسیله پیدایش خانواده و بقای نسل است از نظر اسلام بسیار حائز اهمیت است . آمیزش صحیح و نیز توجه به مقدمات آن از آموزه های معصومین (ع) است که باید جهت مصون ماندن از عوارض خطر ناک ناشی از آمیزش غلط . به این آموزه ها توجه کافی مبضول داشت . قبل از پرداختن به این کلمات نورانی . تذکر این نکته لازم است که بنا به گفته پزشکان : قبل از آمیزش و عمل دخول . هنگام حرکت و نعوظ آلت تناسلی مرد . نسوج حوضچه ای و اسفنجی آلت و شعریه های دستگاه تناسلی او پرخون می شود . زن نیز دهانه مهبل و سراسر شعریه های دستگاه تناسلی او پرخون و متورم می گردد . در این حالت اگر مرد با همسرش بازی کند و مواضع حساس بدنش را لمس کند تا او را به اوج لذت جنسی برساند هر دو به مطلوب خود میرسند و از ناکامی جنسی در امان می مانند . و اما اگر مرد بدون مقدمه عمل دخول را انجام دهد شعریه های دستگاه تناسلی زن پر خون باقی می ماند و عوارض وخیمی همچون احتقان یعنی جریان پیدانکردن خون و ادرار در مجاری خود و نیز درد کمر و ضعف اعصاب به سراغش می آید . و اگر این نوع آمیزش غلط ادامه پیدا کند روز به روز بر بی اشتهایی و لاغری و ضعف اعصاب زن افزوده می گردد . و قهرا فرزندی که از چنین آمیزش غلط پیدا شود فرزند سالمی از نظر جنسی و روحی نخواهد بود . بدین خاطر است که پیشوایان دینی ما بدون هیچگونه ملاحظه ای به ما دستور داده اند که نسبت به مقدمات آمیزش توجه کافی مبذول دارید .

زن دوشیزه . خواه و نیک نژاد                                      تا تو را بیند و شود دلشاد

تو در آیی ز در . سلامش کن                                        او در آید تو احترامش کن

       هر زمانی به  دلنوازی کوش                                  وقت خلوت به لطف و بازی کوش 

(غسل های واجب)

غسلهای واجب هفت غسا است :

 1. غسل جنابت   : انسان با دو چیز جنب میشود : ۱-جماع (آمیزش جنسی) ۲-بیرون آمدن منی . چه در خواب باشد چه در بیداری . کم باشد یا زیاد . با شهوت باشد یا بی شهوت .   که دو گونه است :    ۱- غسل ترتیبی  ۲-غسل ارتماسی
 2. غسل مس میت  :  هر گاه کسی بدن انسان مردهای را بعد از سرد شدن و قبل از غسل . مس کند (یعنی جایی از بدن او با میت تماس پیدا کند ) باید غسل مس میت نماید و خواه با اختیار باشد یا بی اختیار . حتی اگر ناخن او به ناخن میت برسد . غسل واجب است .
 3. غسل میت  :  واجب است میت مسلمان را سه غسل بدهند : ۱-با آب که با سدر مخلوط باشد . ۲- با آبی که با کافور مخلوط باشد ۳- با آب تنها . ولی شهید و بعضی دیگر غسل ندارند .
 4. غسل حیض  :  حیض که از آن تعبیر به عادت ماهیانه میکنند خونی است که غالبا در هر ماه چند روزی از رحم خارج می شود و به هنگام انعقاد نطفه . غذای فرزند است . زن را در موقع دیدن خون حیض (حائض) می گویند ودر شرح مقدس اسلام احکام دارد . خون حیض نشانه هایی دارد : در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن تیره یا سرخ است و با فشار و کمی سوزش خارج میشود .
 5. غسل نفاس  :  از موقعی که نخستین جز بچه از شکم مادر بیرون می آید . هر خونی که زن می بیند نفاس است و زن را در این حال (نفسا) می گویند . بنابرین خونی که قبل از خارج شدن طفل می بیند نفاس نیست .
 6. غسل استحاضه  :  یکی از خونهایی که از زن خارج میشود استحاضه است و در این موقع زن را مستحاضه میگویند . به طور کلی تمام خونهای که غیر از حیض و نفاس و زخم و دمل است و از رحم زن خارج میشود خون استحاضه است . خون استحاضه غالبا کم رنگ و سرد و رقیق است و بدون فشار و سوزش بیرون می آید . ولی ممکن است گاهی تیره رنگ یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش خارج شود . استحاضه فقط دو قسم است  :     ۱- قلیله     ۲-کثیره  

  (سفارشات اسلام برای تحقیق آمیزش صحیح)
 7. طهارت و پاک بودن زن و شوهر است . مثلا اگر زن ایام عادت ماهانه اش باشد آمیزش شوهر با او حرام و ممنوع است زیرا بخاطر آلوده بودن دستگاه تناسلی زن به خون حیض . دخول در چنین وضعی زیانهای زیادی به همراه دارد .
 8. با نام خدای سبحان . شیطان رااز خود و فرزندان آینده تان دور سازید .
 9. در حالت ایستاده آمیزش نکنید .
 10. در هنگام دخول . رو به قبله یا پشت به قبله نباشید .
 11. با شکم پر آمیزش نکنید . زیرا برای بدن بسیار مضر است و مانع هضم غذا می شود .
 12. هنگام آمیزش زن روی مرد قرار نگیرد . زیرا در این صورت . آب منی به سختی خارج می شود و ممکن است مرد مبتلا به ورم بیضه وشکم و نیز زخم آلت و مثانه گردد . بلکه طریقه صحیح این است که مرد روی زن قرار گیرد ویا اینکه هر دو به پهلو بخوابند .
 13. قبل از آمیزش خود را از شر ادرار و مدفوع رهایی ببخشید . زیرا حبس بول و مدفوع در همه حال خصوصا در این حالت بسیار مضر است .
 14. هنگام آمیزش . مرد به فکر زن دیگر . و زن به فکر مرد دیگر نباشد . چون در کیفیت شکل گیری فرزند تاثیر می گذارد .
 15. بعد از دخول . انزال شهوت را طول ندهید و از خارج شدن آب منی جلوگیری ننمایید . بلکه بگذارید آب شهوت و منی با حالت طبیعی خود خارج شود . زیرا اگر از خروج طبیعی آن جلوگیری گردد مجرای آلت تناسلی تحت فشار قرار گرفته گشاد میگردد و پرستات هم بزرگ می شود . همچنین باعث سنگ مثانه و صدمه بیضه ها می گردد .
 16. زن و شوهر با یک پارچه مشترک . آب شهوتشان را پاک نکنند . بلکه هر کدام با پارچه جداگانه خودشان را تمیز نمایند .
 17. هنگام آمیزش اتاق باید کاملا خلوت باشد .
 18. زن و مرد هنگام دخول از سخن گفتن بپرهیزند .
 19. بعد از آمیزش و انزال شهوت . به حالت ایستاده یا نشسته قرار نگیرید . بلکه بر پهلو راست دراز بکشید . آنگاه برای ادرار کردن برخیزید . سپس غسل جنابت نمایید .
 20. مرد با دبر یعنی نشیمنگاه و مخرج مدفوع زن آمیزش ننماید . زیرا علاوه بر آزار و اذیت همسر . ضررهایی را نیز بدنبال دارد .

آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :